เทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตรปริญญาโท

การสมัครและเกณฑ์ในการรับ

วิธีการสมัคร

กำหนดการรับสมัครรอบที่ 3 สำหรับภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
 • สอบภาษาอังกฤษทั่วไป: วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:00-12:00 น
 • สอบสัมภาษณ์วิชาการ: วันที่ 9 ก่รกฎาคม 2560
 • ประกาศผลการสอบ: วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 • รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต: วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว ประสานมิตร ตามวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ ระบบงานรับนิสิตใหม่
ข้อสงสัยอื่นๆเกี่ยวกับการรับสมัครและหลักสูตรที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบการ ติดต่อ: 02-649-5000 ต่อ 18610

เกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาดังนี้
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หรือ
  • สาขาวิชาอื่นๆ โดยต้องเคยลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จากสถาบันที่เชื่อถือได้มาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สอบผ่านการสัมภาษณ์