เทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตรปริญญาโท

ผศ.ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์


ชื่อ : ผศ.ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
Name : Asst.Prof.Dr.Sunee Raksakietisak
อีเมล์ : sunee at g dot swu dot ac dot th
งานวิจัย : Business Intelligence, Computer for Education, Data Mining, Information System Management และ Statisticsประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
สถานที่ศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ปริญญาเอก Ph.D. (Educational Measurement & Statistics) University of Iowa (U.S.A.) 2532
ปริญญาโท M.Sc. (Computer Science) University of Iowa (U.S.A.) 2528
ปริญญาตรี Diploma (Computer Science) University of Newcastle (Australia) 2522
ปริญญาตรี B. Math (Mathematics) University of Newcastle (Australia) 2521

ประสบการณ์การทำงาน

การบริหารงานมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2543-ปัจจุบันที่ปรึกษาสำนักคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2542–43ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2540–42รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2537-40ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

พ.ศ. 2555-ปัจจุบันกรรมการ, สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
พ.ศ.2553-54กรรมการ, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2549-53รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการข้อมูล, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2547-48กรรมการ, สมาคมวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา
พ.ศ. 2546–55นายทะเบียน, สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
พ.ศ. 2544–46เลขาธิการ, สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

วิทยากรบรรยายและอบรม

 • หัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS, โปรแกรม R, โปรแกรม Epi Info" ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เป็นต้น
 • หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์และการประเมินผลออนไลน์" ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
 • หัวข้อ "การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI" จัดโดย สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย, บริษัทโกอิ้งเจ็สโดยการสนับสนุนของ SIPA, กระทรวงสาธารณสุข, กรมปศุสัตว์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น

อื่นๆ

 • กรรมการสอบไล่ภายนอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด
 • โครงการวิจัยร่วมกับนานาชาติ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีงบประมาณ 2548-2550) เรื่อง การศึกษาครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา 2006 (Second Information Technology in Education Study 2006 -SITES 2006)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ
 • คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยากร/อาจารย์พิเศษ

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 1. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์., การทำเหมืองข้อมูลของระบบการจัดการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาของระบบ ATutor วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 25, ฉบับที่ 2 (ธ.ค. 2552), หน้า 43-61

บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)

 1. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์, สาโรช เมาลานนท์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 วันที่ 24-26 ตุลาคม 2545
 2. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 วันที่ 24-26 ตุลาคม 2545
 3. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, สาโรช เมาลานนท์, ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการประกันคุณภาพการเรียนการสอน, การสัมมนาวิจัยสถาบัน 2003 ของสมาคมวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา วันที่ 13-15 มกราคม 2546
 4. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การพัฒนาระบบคลังข้อคำถามและการทดสอบออนไลน์, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2546 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. วราภรณ์ วิยานนท์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, สาโรช เมาลานนท์, การติดตั้งและปรับแต่ง ระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์แบบโอเพนซอร์ส : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2546
 6. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, อุราพร ศุขะทัต, นิภาพร ประภาศิริ, รุ่งระพี กรานคำยี, นริศา ชุตินรา, วราภรณ์ วิยานนท์, สาโรช เมาลานนท์, การเป็นผู้จัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับการเรียนการสอนห้องใหญ่, งานประชุมวิชาการวิจัยสถาบันระดับชาติ เรื่อง การวิจัยสถาบันกับการพัฒนาการเรียนรู้ วันที่ 14 ตุลาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
 7. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, ผจงจิต อินทสุวรรณ, ขนิษฐา รุจิโรจน์, ณสรร ผลโภค, สธณ ภู่คง, อำนาจ แพรัตกุล, ทรงพล ต่อนี, สาโรช เมาลานนท์, อุราพร ศุขะทัต, การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนชุดวิชา เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิจัย, การประชุมเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2546
 8. นิภาพร ประภาศิริ, สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, รุ่งระพี กรานคำยี, นริศา ชุตินารา, สาโรช เมาลานนท์, อุราพร ศุขะทัต, วราภรณ์ วิยานนท์, การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการสอนห้องใหญ่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, นำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2546
 9. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, วราภรณ์ วิยานนท์, สาโรช เมาลานนท์, การจัดการเรียนการ สอนออนไลน์ด้วยระบบ Open Source LMS “ATutor”: กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, งานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2547 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาสู่สังคม ฐานความรู้ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2547
 10. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยระบบการจัดการเรียนแบบออนไลน์โอเพนซอร์ส ATutor, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 วันที่ 19-21 ตุลาคม 2547
 11. Sunee Raksakietisak, Test Analysis System in Open Source Learning Content Management System ATutor 1.4.3, The 1st National Conference on Computing and Information Technology, 24-25 May 2005.
 12. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, วราภรณ์ วิยานนท์, สาโรช เมาลานนท์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, การสร้างเครือข่ายผู้ใช้งานระบบ Open Source LMS : กรณีศึกษาของ ATutor ประเทศไทย, The Second National Conference on e-Learning 2005, วันที่ 1 - 2 กันยายน 2548
 13. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, วีระพงศ์ เกียรติสุนทร, นิรมล ปีตะนีละผลิน, มะยูโซ๊ะ กูโน, ญานิน กองทิพย์, ชิรา ลำดวนหอม, นิภาพร ประภาศิริ, วราภรณ์ วิยานนท์, แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2548
 14. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, นิภาพร ประภาศิริ, กรอบแนวคิดและการพัฒนาสำนักงานเสมือนโดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2548
 15. พีระ แพทย์ประเสริฐ, สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อสอบและแบบสอบถามโดยใช้ VBA และ Excel. นำเสนอในการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2548

บทความวิชาการ

 1. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, เครือข่ายอินเตอร์เน็ต, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2537), หน้า 46-49
 2. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้วย SPSS, วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 16, ฉบับที่ 46 (พ.ค.-ส.ค.2537), หน้า 58-84.
 3. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, คอมพิวเตอร์กับการวิจัย, ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เม.ย. 2538) หน้า 63-65.
 4. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, บทบาทของ IT ในยุคไฮเทค, วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 39, ฉบับที่ 1(ม.ค.-เม.ย. 2539), หน้า 61-65.
 5. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานโครงการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 14, ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2541), หน้า 1-2.
 6. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, กรอบแนวคิดและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการวิจัย, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, หน้า 9-22, 2549

หนังสือ ตำรา

 1. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มิถุนายน 2539.
 2. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การโปรแกรมภาษาปาสคาล เอกสารประกอบการสอนวิชา คพ 312 : การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมษายน 2545 (พิมพ์ ครั้งที่ 3).
 3. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, แนวทางการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2546). สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
 4. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, เอกสารชุดวิชา 13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ หน่วยที่ 5 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล และ หน่วยที่ 7 คลังข้อมูลและบิสซิเนสอินเทลลิเจนซ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 1. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, โครงการพัฒนาเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ชุดวิชาโครงสร้างข้อมูลสำหรับการโปรแกรม, แหล่งทุนสนับสนุน ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544
 2. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, โครงการพัฒนาเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ชุดวิชาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิจัย, แหล่งทุนสนับสนุน ทบวงมหาวิทยาลัย, 2546
 3. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, แนวทางการจัดทำและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล: ประสบการณ์ต่างประเทศและ ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย, ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย, 2548