เทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตรปริญญาโท

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยคณะอาจารย์จำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสูงโดยจบการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีผลงานวิจัยและผลการประยุกต์ใช้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลชื่อ : ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
Name : Asst.Prof.Dr.Sirinoot Teanrungroj
อีเมล์ : sirinoot at g dot swu dot ac dot th
งานวิจัย : Database Technology และ System Analysis and Design
ดูประวัติทั้งหมด

ชื่อ : ผศ.ดร.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ (ประธานหลักสูตร)
Name : Asst.Dr.Pradit Mittrapiyanuruk
อีเมล์ : praditm at g dot swu dot ac dot th
งานวิจัย : Computer Vision, Machine Learning, Image Processing, และ Artificial Intelligence
ดูประวัติทั้งหมด

ชื่อ : ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
Name : Asst.Prof.Dr.Waraporn Viyanon
อีเมล์ : waraporn at g dot swu dot ac dot th
งานวิจัย : Mobile Computing, XML, Business Intelligence และ Web Technology
ดูประวัติทั้งหมด

ชื่อ : ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา
Name : Asst.Dr.Nuwee Wiwatwattana
อีเมล์ : nuwee at g dot swu dot ac dot th
งานวิจัย : Databases, Data Science, Information Retrieval
ดูประวัติทั้งหมด

ชื่อ : อ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
Name : Lect.Dr.Chantri Polprasert
อีเมล์ : chantri at g dot swu dot ac dot th
งานวิจัย : Machine Learning, Data Mining, Computer Network, Wireless Communications และ Signal Processing
ดูประวัติทั้งหมด

ชื่อ : อ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
Name : Lect.Dr.Werayuth Charoenruengkit
อีเมล์ : werayuth at g dot swu dot ac dot th
งานวิจัย : Data Mining, Optimization, Information Technology, และ Digital Signal Processing
ดูประวัติทั้งหมด

ชื่อ : อ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ
Name : Lect.Dr.Supphachai Thaicharoen
อีเมล์ : supphachai at g dot swu dot ac dot th
งานวิจัย : Big Data Analytics, Data and Text Mining, Deep Learning, Mobile Computing และ System Analysis and Design
ดูประวัติทั้งหมด