เทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตรปริญญาโท

แผนการศึกษา

การเรียนการสอนจะดำเนินการในเวลานอกราชการหรือเสาร์-อาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยแผนการศึกษาด้านล่างนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรซึ่งอาจมีเปลี่ยนแปลงได้


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทส 510 คอมพิวเตอร์เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย 3
ทส 511 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล 3
ทส 512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3
รวม 9
แบบ ข
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทส 510 คอมพิวเตอร์เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย 3
ทส 511 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล 3
ทส 512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3
รวม 9


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทส --- วิชาเอกเลือก 6
ทส 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ทส 514 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม 9
แบบ ข
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทส --- วิชาเอกเลือก 6
ทส 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ทส 514 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม 9


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทส --- วิชาเอกเลือก 6
ทส 699 ปริญญานิพนธ์ 3
รวม 9
แบบ ข
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทส --- วิชาเอกเลือก 6
ทส 698 สารนิพนธ์ 3
รวม 9


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทส 699 ปริญญานิพนธ์ 9
รวม 9
แบบ ข
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ทส --- วิชาเอกเลือก 6
ทส 698 สารนิพนธ์ 3
รวม 9