เทคโนโลยีสารสนเทศ | หลักสูตรปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) แบ่งออกเป็น 2 แบบ

 • หลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ ก 2: มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 24 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ซึ่งผู้จะสำเร็จการศึกษาจะต้องลงทะเบียนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • หลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ ข: มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 30 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ซึ่งผู้จะสำเร็จการศึกษาจะต้องลงทะเบียนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายวิชา
แบบ ก 2
แบบ ข
หมวดวิชาบังคับ 12 12
หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) 12 18
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 12 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 36 36

หมวดวิชาบังคับ

กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต ดังนี้
 • ทส 510 คอมพิวเตอร์เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย
  (IT 510 Computer Networks and Security)
 • ทส 511 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล
  (IT 511 Databases and Data Warehouses)
 • ทส 512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  (IT 512 Information Systems Development)
 • ทส 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (IT 513 Research Methodology in Information Technology)
 • ทส 514 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (IT 514 Seminar in Information Technology)

หมวดวิชาเลือก

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา โดยในแต่ละกลุ่มวิชาจะมีรายวิชาดังนี้
 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Information Technology for Business Analytics)
  • ทส 520 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ
   (IT 520 Business Analytics)
  • ทส 521 การทำเหมืองข้อมูล
   (IT 521 Data Mining)
  • ทส 522 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
   (IT 522 Advanced Database Systems for Business Analytics)
  • ทส 523 แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจระดับองค์กร
   (IT 523 Enterprise Applications)
  • ทส 524 เทคนิคทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
   (IT 524 Statistical Techniques for Business Analytics)
  • ทส 525 วิทยาการข้อมูล
   (IT 525 Data Science)
  • ทส 526 เทคโนโลยีสารสนทเทศเพื่อการจัดการ
   (IT 526 Management Information Technology)
 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเว็บและโมบาย (Web and Mobile Technology)
  • ทส 530 เทคโนโลยีสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน
   (IT 530 Web Application Technology)
  • ทส 531 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
   (IT 531 Web Application Development)
  • ทส 532 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
   (IT 532 Mobile Application Development)
  • ทส 533 สถาปัตยกรรมเชิงบริหาร และเว็บเซอร์วิส
   (IT 533 Service-Oriented Architecture and Web Services)
  • ทส 534 การออกแบบเว็บและโมบาย
   (IT 534 Web and Mobile Design)
  • ทส 535 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสำหรับธุรกิจระดับองค์กร
   (IT 535 Enterprise Cloud Computing)
  • ทส 536 ระบบฝังตัว
   (IT 536 Embedded Systems)
 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา (Information Technology for Education)
  • ทส 540 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา
   (IT 540 Information Technology for Education)
  • ทส 541 ทฤษฎีการเรียนรู้และการออกแบบการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
   (IT 541 Learning Theory and Instructional Design with Information Technology)
  • ทส 542 เนื้อหาดิจิตอลและการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์
   (IT 542 Digital Content and Interactive Design)
  • ทส 543 การสอนและการเรียนรู้ออนไลน์
   (IT 543 Online Learning and Teaching)
  • ทส 544 การประเมินผลการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี
   (IT 544 Evaluation of Technology-Based Learning)
 • กลุ่มวิชาระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems)
  • ทส 550 ทฤษฎีและการประยุกต์ระบบอัจฉริยะ
   (IT 550 Theory and Application of Intelligent Systems)
  • ทส 551 การค้นคืนสารสนเทศและการทำเหมืองข้อความ
   (IT 551 Information Retrieval and Text Mining)
  • ทส 552 ชีวสารสนเทศศาสตร์
   (IT 552 Bioinformatics)
  • ทส 553 คอมพิวเตอร์วิทัศน์
   (IT 553 Computer Vision)
  • ทส 554 การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่องจักร
   (IT 554 Pattern Recognition and Machine Learning)

หมวดวิชาอื่นๆ

 • ทส 660 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (IT 660 Special Topics in Information Technology)
 • ทส 661 สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (IT 661 Workshop in Information Technology)

หมวดวิชาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

 • ทส 698 สารนิพนธ์
  (IT 698 Master's Project)
 • ทส 699 ปริญญานิพนธ์
  (IT 699 Thesis)